در این نوشته با جواب صفحه 17 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 17 ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه 17 ریاضی هفتم

1- اگر هر دایرهٔ سفید ( ◯ ) نشان دهندهٔ ١+ و هر دایرهٔ سیاه نشان دهندهٔ ١- باشد، وقتی مانند شکل زیر آنها را روی هم و داخل یک ظرف می‌ریزیم (به عبارت دیگر باهم جمع می‌کنیم)، حاصل آن چقدر می‌شود؟ چرا؟

صفر زیرا حاصل جمع دو عدد قرینه برابر صفر است.

image 117

2- با توجه به تعریف دایره‌های سیاه و سفید مشخص کنید هر شکل چه عددی را نشان می‌دهد؟

برای شکل سوم یک عبارت جمع بنویسید.

image 119

3- مانند نمونه حاصل جمع و تفریق‌ها را با این روش پیدا کنید. فراموش نکنید که ابتدا باید تفریق را به جمع تبدیل کنید.

جواب صفحه 17 ریاضی هفتم

4- علاوه بر این روش، پیدا کردن حاصل جمع و تفریق با محور را نیز آموخته‌اید.
اکنون با یکی از این دو روش، حاصل را به دست آورید. مانند نمونه برای هر کدام نتیجه را بنویسید.

image 121

نتیجه: اگر هر دو عدد منفی باشند، علامت منفی را نوشته و آنها را با هم جمع می‌کنیم.

جواب کار در کلاس صفحه 17 ریاضی هفتم

حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

image 122

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق عدد های صحیح (1)

برچسب شده در: