در این نوشته با جواب صفحه 17 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 17 ریاضی پنجم

1- الگوی زیر را ادامه دهید.

image 63

در این الگو، شکل دهم با چند مربّع کوچک هم اندازه ساخته می‌شود؟ روش خود را توضیح دهید.

(10×2)+1=21

کدام شکل از 31 مربّع کوچک هم اندازه تشکیل می‌شود؟ شکل (10)

2- الگوی شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. شکل چهارم با چند مربّع ساخته می‌شود؟ چرا؟

(4×2+1)×2=18

image 64

شکل (1)

(1×2+1)×2=6

image 65

شکل (2)

(2×2+1)×2=10

image 73

شکل (3)

(3×2+1)×2=14

3- الف) در الگوی عددی زیر، عددهای بعدی را پیدا کنید.

image 72

ب) با توجّه به شکل‌های 2،1 و 3، شکل چهارم این الگو را رسم کنید.

image 71

شکل (1)

(2×1)+(0×0)=2

image 70

شکل (2)

(2×2)+(1×1)=5

image 69

شکل (3)

(2×3)+(2×2)=10

image 68

شکل (4)

(2×4)+(3×3)=17

پ) الگوی عددی قسمت (الف) را با تعداد مربّع‌های کوچک در الگوی شکلی قسمت (ب) مقایسه کنید.

4- شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.

جواب صفحه 17 ریاضی پنجم
جواب صفحه 17 ریاضی پنجم

برچسب شده در: