در این نوشته با جواب صفحه 17 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 17 هویت اجتماعی دوازدهم

مفاهیم اساسی

پدیدۀ اجتماعی، کنش اجتماعی، جامعه‌پذیری، کنترل اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، هنجار‌های اجتماعی

خلاصه کنید 

به کنش‌های اجتماعی و پیامدهای آن، پدیدهٔ اجتماعی می‌گویند.
برخی کنش‌ها درونی و برخی بیرونی هستند.
برخی کنش‌ها فردی و برخی اجتماعی هستند.
در کنش اجتماعی توجه به دیگران اهمیت دارد.
کنش اجتماعی خردترین پدیدهٔ اجتماعی است.
کنترل اجتماعی، انتقال ارزش‌ها و هنجارها به افراد از طریق تشویق و تنبیه.
پدیده‌های اجتماعی را از انسان‌ها خلق می‌کنند.

آنچه از این درس آموختیم

کنش‌ها انواعی دارند؛ یا «درونی‌اند یا بیرونی» و یا «فردی یا اجتماعی». کنش اجتماعی، کنشی است که با توجه به دیگران انجام می‌شود. پدیده‌های اجتماعی انواعی دارد و کنش‌ اجتماعی، خردترین آن است. هنجار اجتماعی، ارزش اجتماعی، جامعه پذیری و کنترل اجتماعی جزء این نوع از پدیده‌های اجتماعی هستند.

پدیده‌های اجتماعی معنادار هستند و انسان‌ها آنها را خلق کرده‌اند و به همین علت با پدیده‌ها طبیعی که نتیجهٔ آن کنش افراد نیستند، متفاوت هستند.