جواب صفحه 17 کتاب کار زبان نهم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 17 کتاب کار زبان نهم

در این نوشته با جواب صفحه 17 کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 17 کتاب کار زبان نهم

10. الف) متن زیر را که نوشتۀ یک دانش آموز ژاپنی است بخوانید و زیر افعال «to be» خط بکشید.

10) A) Underline “to be verbs”.

I’m Ino Hitachi. I am 14 years old. I am Japanese. I live in Tokyo, the capital of Japan. People of my country are very kind and hard-working. They are also very busy and serious. There are many cities and villages in my country. About 127 million people live in Japan. I love my country very much. I also like to visit other countries.

جواب:

I’m Ino Hitachi. I {am} 14 years old. I {am} Japanese. I live in Tokyo, the capital of Japan. People of my country {are} very kind and hard-working. They {are} also very busy and serious. There {are} many cities and villages in my country. About 127 million people live in Japan. I love my country very much. I also like to visit other countries.

من اینو هیتاچی هستم. 14 سال سن دارم و ژاپنی هستم. من در توکیو پایتخت ژاپن زندگی می کنم. مردم کشور من بسیار مهربان و سخت کوش هستند. آن ها همچنین بسیار مشغول و جدّی هستند.  در کشور من شهرها و روستاهای زیادی وجود دارد. حدود 127 میلیون آدم در ژاپن هستند. من کشورم را بسیار دوست دارم. من همچنین دوست دارم از سایر کشورها دیدن کنم.

ب) به پرسش های زیر پاسخ دهید.

B) Answer the following questions.

1. How old is Ino Hitachi? …………………………………….. . اینو هیتاچی چند سال داشت؟

2. Where is he from? ……………………………………. . او اهل کجا است؟

3. What are Japanese people like? ……………………………………… مردم ژاپن چه چیزی دوست دارند؟

4. Are there many cities and villages in Japan? ……………………………………… آیا شهرها و روستاهای زیادی در ژاپن وجود دارد؟

جواب:

1. He is 14 years old.  او 14 سال سن دارد.

2. He’s from Japan. او اهل ژاپن است.

3. They are very kind and hardworking (busy and serious). آنها بسیار مهربان و سخت کوش و همچنین بسیار مشغول و جدّی هستند

4. Yes, there are. There are many cities and villages in Japan. بله شهرها و روستاهای زیادی در ژاپن وجود دارد.

پ) این متن را دربارۀ خود بازنویسی کنید.

C) Rewrite the text about yourself.

I’m ……………. . I am ……………. years old. I am Iranian. I live in ……………. in the east of Iran. People of my country are very kind and hard-working. They are also very busy and serious. There are many cities and villages in my country. About 80 million people live in Iran. I love my country very much. I also like to visit other countries.

در جاهای خالی میبایست به ترتیب نام و نام خانوادگی، سن و شهری که در آن ساکن هستید را بنویسید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه