در این نوشته با جواب صفحه 18 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 18 جامعه شناسی یازدهم

جواب مفاهیم اساسی صفحه 18 جامعه شناسی یازدهم

فرهنگ جهانی، عناصر فرهنگی، منطقه مرکزی، منطقه پیرامونی، فرهنگ صهیونیسم بین الملل، فرهنگ سرمایه داری، فرهنگ سلطه یا استکبار، فرهنگ حق، مدینه فاسقه، فرهنگ جهانی مطلوب، حقیقت، عقلانیت، عدالت و قسط، حرّیت، تعهد و مسئولیت.

جواب خلاصه:فرهنگ جهانی، تداوم تاریخی، عناصر فرهنگی، صهیونیسم، فرهنگ سرمایه‌داری، حقیقت، معنویت، تعهد و مسئولیت و…

جواب خلاصه کنید صفحه 18 جامعه شناسی یازدهم

فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می‌کند و در پهنه جهان گسترش می‌یابد، فرهنگ جهانی است.
– فرهنگ‌‌های مختلف، گستره‌ٔ جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند.


– فرهنگی که عقاید و ارزش‌های آن ناظر به قوم یا گروه خاصی است اما از مرزهای خود عبور کرده، نگاهی سلطه‌ جویانه دارد.


– صهیونیسم، آرمان‌ها و ارزش‌های خود را متوجه نژاد خاصی می‌داند.


– سرمایه‌داری، کانون قدرت و ثروت را مورد توجه خود قرار می‌دهد.


– قائل بودن به یک حقیقت، برخوردار از ارزش‌های جهان شمول و… از ویژگی‌های فرهنگ مطلوب جهانی است.

جواب متفاوت:

در طول تاریخ دو گونه فرهنگ وجود داشته اند که از مرزهای جغرافیایی خود عبور کرده و جهانی شدند.


فرهنگ صهیونیسم بین الملل و فرهنگ سرمایه داری، دو نمونه از این گونه اند.

فرهنگی که تسلط یک قوم، و گروهی خاص را به دنبال دارد فرهنگ سلطه یا استکبار است.

فرهنگ جهانی مطلوب باید دارای ارزش های عام و جهان شمول باشد.

فرهنگ جهانی باید از دو سطح عقلانیت برخوردار باشد

جواب آنچه از این درس آموختید صفحه 18 جامعه شناسی یازدهم

فرهنگ های مختلف، گستره جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند. فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی وقومی عبور کند و در پهنه جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است. در طول تاریخ دو گونه فرهنگ وجود داشته اند که به سوی جهانی شدن گام برداشته اند

1- فرهنگی که عقاید، ارزش های آن ناظر به قوم و منطقه خاصی می باشد. مانند: فرهنگ سرمایه داری و فرهنگ صهیونیسم بین الملل

2- فرهنگی است که عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست. و از سعادت همه انسان ها حرف می زند. مانند: (فرهنگ حق)

فرهنگ جهانی مطلوب باید دارای ویژگی هایی باشد. این ویژگی ها جهان شمول می باشد مانند: حقیقت، معنویت، عدالت و قسط، حرّیت و آزادی، روح تعهد و مسئولیت. فرهنگ جهانی باید دارای 2سطح از عقلانیت باشد:
1- ابتدا باید به پرسش های بنیادین بشر پاسخ دهد. (درباره انسان و جهان)

2- فرهنگ جهانی باید بتواند بر اساس عقاید و ارزش های بنیادین و شرایط تاریخی مختلف بشر، علاوه بر پرسش های بنیادین، به پرسش ها و نیازهای متغیر انسان ها جواب دهد.

فرهنگ‌ها می‌توانند از مرزهای جغرافیایی خود عبور کنند و تبدیل به یک فرهنگ جهانی شوند اما فرهنگ‌های مختلف به دو روش تبدیل به فرهنگ جهانی می‌شوند:


1) فرهنگ‌هایی که نگاه سلطه‌جویانه دارند و اگر چه از مرزهای خود عبور می‌کنند اما همچنان عقاید و ارزش‌های قوم و گروه خود را نمایندگی می‌کنند و جهان را به مرکز و پیرامون قسمت می‌کنند به‌طوری که مرکز همواره پیرامون را به خدمت می‌گیرد.


2) فرهنگ‌هایی که ارزش‌های عام و جهان شمول انسانی دارند و هدفشان سعادت تمام انسان‌هاست نه یک قوم و گروه خاص، این نوع فرهنگ، یک فرهنگ مطلوب جهانی است.