در این نوشته با جواب صفحه 18 ریاضی سوم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب صفحه 18 ریاضی سوم

تمرین

1- کارهایی را که در یک روز پنجشنبه انجام داده‌اید، روی ساعت‌های زیر مشخّص کنید. ابتدا ساعت‌ها را کامل کنید.

image 107

2- نوارهای رنگی مربوط به ساعت‌های قبل از ظهر و بعد از ظهر (کار در کلاس) را بریده‌ایم و روی یک خط به دنبال هم چسبانده‌ایم. با رنگ کردن، کارهای زهرا را در روز جمعه مشخّص کنید.

image 106
جواب صفحه 18 ریاضی سوم

3- برنامه‌ی کودک تلویزیون ساعت 16 پخش می‌شود. زمان شروع این برنامه ساعت چند بعد از ظهر است؟

4 بعد از ظهر

4- اتوبوسی ساعت 7 صبح از تهران به سوی تبریز حرکت کرد و بعد از 10 ساعت به تبریز رسید. این اتوبوس چه زمانی به تبریز رسیده است؟ به دو صورت بیان کنید.

5 بعد از ظهر =17

بشمار و بساز

هر شکل از چند مکعّب کوچک درست شده است؟ با استفاده از مکعّب‌های چینه آن‌ها را بسازید.

image 108

9+9+9=27
9,18,27

image 109

2+2+2+1=7
3,5,7
5+2=7

image 110

4+4=8
4,8

برچسب شده در: