در این نوشته با جواب صفحه 18 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 18 ریاضی پنجم

جواب فرهنگ صفحه 18 ریاضی پنجم

1- وقتی عددی در 100 ضرب می‌شود، ارزش رقم‌های یکان، دهگان و صدگان آن چه تغییری می‌کند؟ توضیح دهید.
ارزش همه‌ی رقم‌ها صد برابر می‌شود. یکان به صدگان، دهگان به هزارگان و صدگان به ده هزارگان تغییر می‌یابند.

2- تقسیم زیر چگونه محاسبه می‌شود؟ توضیح دهید.
ابتدا 60000 تقسیم بر 10 می‌شود که نتیجه برابر 6000 است و  سپس 6000 تقسیم بر 2 که برابر 3000 می‌شود.

300060000÷20=

3- تفریق زیر چگونه انجام می‌شود؟ توضیح دهید.
1 میلیارد برابر 1000 میلیون است پس باید 1000 میلیون منهای 250 میلیون شود که نتیجه برابر 750 میلیون است.

image 185

4- جمع زیر چگونه انجام شده است؟ توضیح دهید.
عدد دقیقه‌ها با هم و ساعت‌ها با هم جمع شده‌اند که نتیجه برابر 6 ساعت و 90′ است و  90′ هم برابر 1 ساعت و 30′

image 186

جواب تمرین صفحه 18 ریاضی پنجم

1- در کارخانه‌ی تولید کاغذ، هر سال 200,000 تن کاغذ تولید می‌شود. پس از 5 سال چند تن کاغذ تولید می‌شود؟ اگر برای تولید هر کیلوگرم کاغذ 3 کیلوگرم چوب لازم باشد، حساب کنید این کارخانه طیّ این 5 سال چند کیلوگرم چوب مصرف کرده است.
(زیر مسئله‌های لازم برای حلّ مسئله را در نظر بگیرید.)
تولید کاغذ در 5 سال (تن)

5×200000=1000000

مصرف چوب در 5 سال (کیلوگرم)

3×1000000=3000000

2- اگر ساعت 7:24′ صبح شنبه باشد، 8 ساعت و 50 دقیقه‌ی قبل چه زمانی و چه روزی بوده است؟
8 ساعت قبل، ساعت 11:24′ بعد از ظهر جمعه است. حالا باید 50′ دیگر از این زمان کم کنیم که می‌شود 10:34′

3- در یک گونی برنج 20 کیلوگرمی به طور تقریبی چند دانه برنج وجود دارد؟ حساب کنید.

image 187

– در 10 گرم 50 دانه برنج
– در 1000 گرم (یک کیلوگرم) 5000

5000×20=100000

– در 20 کیلوگرم (20000 گرم) 100000 دانه برنج

4- در الگوی زیر اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل چهارم چگونه است؟ آن را رسم کنید. شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می‌شود؟ چرا؟

image 184

شکل دهم: 6×10=60

5- در شب یلدا در شهر مقدّس مشهد، خورشید در ساعت 16:20′ غروب و در ساعت 6:39′ روز بعد طلوع می‌کند. این شب، در مشهد چند ساعت و چند دقیقه است؟ 14:19′

جواب صفحه 18 ریاضی پنجم
جواب صفحه 18 ریاضی پنجم

6- قلب یک انسان بزرگسال به طور معمول در هر دقیقه 70 بار می تپد.
در یک سال به طور تقریبی چند بار می‌تپد؟
برای حل کردن این مسئله، باید زیر مسئله‌های آن را بسازید:

image 189

– تعداد تپش قلب در یک ساعت: 60×75=4500
– تعداد تپش قلب در یک شبانه روز (24 ساعت): 24×4500=108000
– تعداد تپش قلب در یک سال (365 روز): 365×108000=39420000

7- پاسخ هر عبارت را با روش مورد نظر خود پیدا کنید.
12 تا 10 هزار یعنی: 12×10000=120000
100 تا 10 هزار یعنی: 1000 هزارتایی = 1 میلیون
23 تا 100 هزار یعنی: 2300 هزارتایی = 2300000
15 تا 10 میلیون یعنی: 150 میلیون

برچسب شده در: