در این نوشته با جواب صفحه 18 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 18 پیام های آسمانی نهم

خودت را امتحان کن

1- راه‌های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و دربارهٔ هر کدام به اختصار توضیح دهید.


1) تفکر در قرآن، زیرا توصیف خداوند از خود، دقیق و بی‌نقص است.


2) تفکر در جهان آفرینش از طریق آثار و نشانه‌هایی که در سرتا سر جهان آفرینش متجلی است.

2- حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟

حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه دانستن است. در حمد و ستایش، همواره صافات ثبوتی خدا را بیان می‌کنیم و در تسبیح خداوند را از صفات سلبی پاک و منزه می‌داریم.

پیشنهاد

1- با مراجعه به آیات 58 تا 65 سوره حج و آیات 25 تا 30 سوره شوری، آیاتی را که در آن به شناخت خدا اشاره شده، یادداشت و آنها را با خطی زیبا بنویسید و در کلاس نصب کنید.

الف) خدا دانا و بردبار است

ب) خدا شب را به روز و روز را در شب فرو مى برد و خداوند شنوا و بینا است

پ) خدا بخشنده و آمرزگار است

ج) خداى یکتا است که حق است و هر چه سواى او مى خوانند باطل است و او والا و بزرگ است

چ) خدا دقیق و کاردان است

ح) خدا بى نیاز و ستوده است

د) خدا کائنات زمین را به خدمت شما گرفته. و کشتى ها را که به فرمان وى به دریاها روان است و آسمان را نگاه مى دارد تا جز به اذن وى به زمین نیفتد که خدا با مردم مهربان و رحیم است.

2- از دعاهای بسیار زیبا که به حمد و تسبیح خداوند پرداخته است، دعای جوشن کبیر و دعای روز عرفه است. با مراجعه به آنها برخی از صفات خدا را که در این دعاها ذکر شده است، استخراج کنید و در کلاس ارائه دهید.

الف) جوشن کبیر:

1. رحمان 2. رحیم 3. کریم 4. مقیم 5. عظیم 6. قدیم 7. علیم 8. حلیم 9. حکیم 10

ب) دعای روز عرفه:

1. عالم   2.قوى    3.غفور   4. رازق    5.شافى   6. ستار    7.ناصر    8.توّاب    9.مجیر   10.محمود