در این نوشته با جواب صفحه 19 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 19 تفکر و پژوهش ششم

کار گروهی

اکنون با دوستان خود در گروه مشورت کنید؛ پس از مشورت، جدول را بر اساس توافق اعضای گروه کامل کنید.

image 32

گفت و گو کنید

نتایج و فعالیت گروه ها را بدون تکرار نام شهرها و مناطق روی تابلو یادداشت کنید.

نام یکی از شهرها یا مناطق را بطور تصادفی انتخاب کنید؛ کسانی که این شهر یا منطقه را نام برده اند دلایل انتخاب خود را بیان کنند.

1- در انتخاب این سه منطقه یا شهر به کدام ویژگی های میهمان توجّه کردید؟  آنها را فهرست کنید.

به علایق ، نیاز هایش ، هدفش و بودجه اش توجه کرده ام.

2- یک بار دیگر پرسش ابتدای درس را بررسی و سپس جدول زیر را کامل کنید.

جواب صفحه 19 تفکر و پژوهش ششم
جواب صفحه 19 تفکر و پژوهش ششم