در این نوشته با جواب صفحه 19 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 19 علوم چهارم

فکر کنید

در کدام تصویرها، از انرژی باد برای حرکت دادن اجسام استفاده می شود؟

جواب صفحه 19 علوم چهارم

پنکه، بادبادک، قایق بادبانی

فعالیت

1-چرخ سبکی به قطر 10 سانتیمتر از جنس اسفنج فشرده تهیه کنید و قاشق های بستنی را مانند شکل درون چرخ قرار دهید.

2- دو گیره ی کاغذ را مانند شکل تغییر دهید و به دو طرف ظرف بچسبانید.

 3- سیخ چوبی را در مرکز چرخ فرو کنید و دو سر آن را درون گیره ها قرار دهید.

4-یک سر نخ را به سیخ چوبی و سردیگر آن را به لیوان کاغذی ببندید.

5- به کمک چرخ و جریان آب، لیوان را به سمت بالا حرکت دهید.چرخ در حال حرکت چه شکلی از انرژی را دارد؟

انرژی حرکتی

چرخ برای حرکت دادن لیوان به انرژی نیاز دارد؛ چرخ این انرژی را از کجا به دست می آورد؟

انرژی آب

پیش بینی کنید: چگونه می توانید با وسیله ای که ساخته اید، جرم بیشتری را جابه جا کنید؟

با افزایش مقدار آب و سرعت

برای پی بردن به درستی پیش بینی خود، آزمایشی را طراحی و اجرا کنید.

برچسب شده در: