در این نوشته با جواب صفحه 19 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 19 فیزیک یازدهم تجربی

image 238
جواب صفحه 19 فیزیک یازدهم تجربی

تولید مثل برخی از گل‌ها به زنبورهای عسل وابسته است. گرده‌ها به واسطهٔ میدان الکتریکی، از یک گل به زنبور و از زنبور به گل دیگر منتقل می‌شوند. در این باره تحقیق کنید.

زنبورهای عسل معمولاً در حین پرواز دارای بار مثبت می‌شوند و وقتی به گرده بدون باری بر روی بساک یک گل می‌رسند، میدان الکتریکی آنها باعث القای بار منفی در یک در یک سمت گرده شده و جاذبه‌ی بین بارهای مثبت و منفی سبب کشیده شدن گرده به سمت زنبور می‌شود. گرده‌ها روی مویژه‌های ریز زنبور قرار می‌گیرند. وقتی زنبور در اطراف گل دیگری پرواز می‌کند بارهای منفی را بر روی کلاله‌ی گل القا می‌کند. هرگاه نیروی الکتریکی وارد از طرف کلاله به گرده متصل به زنبور، بزرگتر از نیروی الکتریکی وارد از طرف زنبور بر گرده باشد، گرده به سمت کلاله کشیده و گرده‌افشانی صورت می‌پذیرد.

جواب صفحه 19 فیزیک یازدهم تجربی
جواب صفحه 19 فیزیک یازدهم تجربی

رسوب دهندهٔ الکتروستاتیکی (esp)  دود و غبار را از گازهای زائدی که از دودکش کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها بالا می‌آید جدا می‌سازد. رسوب دهنده‌ها انواع مختلفی دارند. در مورد اساس کار این رسوب دهنده‌ها تحقیق کنید. شکل‌های زیر تأثیر رسوب دهنده را در کاهش آلودگی هوای ناشی از یک دودکش نشان می‌دهد.

رسوب دهنده دستگاهی است که با ایجاد یک میدان الکتریکی، ذرات موجود در یک گاز یا هوا را از آن جدا می‌سازد. این فیلتر طی دو مرحله عمل جداسازی ذرات را انجام می‌دهد: در مرحله‌ی اول ذرات معلق در هوا پس از عبور از «کرونای تخلیه» که ناحیه‌ی کوچکی در فیلتر است باردار می‌شوند. در مرحله‌ی دوم، این ذرات که به بار اشباع خود رسیده‌اند، توسط یک میدان الکتریکی قوی از جریان هوا جدا گردیده و به سوی یک الکترود که جهت خنثی‌سازی بار این ذرات به کار می‌رود حرکت می‌کنند. در آنجا با از دست دادن بار خود بر روی یک بستر مناسب ته‌نشین می‌شوند. مزیت برتر این نوع فیلتر نسبت به سایر فیلترها این است که افت فشار کمتری در مسیر جریان هوا ایجاد می‌کند. همچنین برای جداسازی ذرات کوچک‌تر از یک میکرون که فیلترهای دیگر بازده جداسازی پایینی دارند، استفاده از این فیلتر مناسب است.