در این نوشته با جواب صفحه 20 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 20 ریاضی هفتم

فعالیت

1- مانند نمونه جمع و تفریق دو عدد دو رقمی را به جمع و تفریق عددهای یک رقمی تبدیل کنید.
سپس با توجه به جدول حاصل را به یک جمع تبدیل کنید.

جواب صفحه 20 ریاضی هفتم

کار در کلاس

حاصل عبارت‌ها را مانند نمونهٔ بالا انجام دهید.

image 129

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق عدد های صحیح (2)

برچسب شده در: