در این نوشته با جواب صفحه 20 عربی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 20 عربی دهم

تَرجِمْ إلَی الْفارِسیَّهِ.

1- ﴿ثَلاثینَ لَیلَهً﴾ اَلْأَعراف: 142سی شب
2- ﴿سَبعینَ رَجُلاً﴾ اَلْأَعراف: 155هفتاد مرد
3- ﴿سَبْعَهُ أَبوابٍ﴾ اَلْحِجْر: 44هفت در
4- ﴿سِتّینَ مِسکیناً﴾ اَلْمُجادَلَه: 4شصت مسکین
5- ﴿سِتَّهِ أَیّامٍ﴾ ق: 38شش روز
6- ﴿مِئَهُ حَبَّهٍ﴾ اَلْبَقَرَه: 261صد دانه
7- ﴿أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا﴾ یوسف: 4یازده ستاره
8- ﴿اِثنا عَشَرَ شَهراً﴾ اَلْتَّوبه: 36دوازده ماه

برچسب شده در: