جواب صفحه ۲۱ ریاضی دوم


haladars مهر 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۲۱ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 21 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 ریاضی دوم

جواب کاردرکلاس صفحه 21 ریاضی دوم

1- مانند نمونه جواب جمع و تفریق‌ها را حساب کنید.

image 161

2- تا جایی که می‌توانید شکل زیر را با استفاده از مداد رنگی‌های متفاوت به دسته‌های ده تایی تبدیل کنید. با استفاده از آن، تعداد مربّع‌های کوچک را بنویسید.

image 160

آیا شکل دسته‌های ده تایی شما مثل بقیّه‌ی دوستانتان است؟

خیر

جواب فعالیت صفحه 21 ریاضی دوم

1- مانند نمونه‌ها برای هر شکل یک جمع بنویسید.

image 162

2- روی محورها جواب جمع یا تفریق را نشان دهید.

image 163

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه