در این نوشته با جواب صفحه 21 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 ریاضی هشتم

1- عددهای طبیعی از 1 تا 20 را بنویسید و دور عددهای اول خط بکشید. آیا عدد 1 اول است؟ چرا؟ خیر زیرا تنها یک شمارنده دارد.
آیا عدد 1 مرکب است؟ چرا؟ خیر زیرا بیشتر از دو شمارنده ندارد.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

2,3,5,7,11,13,17,19 :اعداد اول

2- با توجه به سؤال بالا، عددهای طبیعی را به سه دسته تقسیم کنید و ویژگی‌های هر کدام را بنویسید.

اعداد اول: فقط دو شمارنده دارند.

اعداد مرکب: بیشتر از دو شمارنده دارند.

اعداد 1: نه اول است و نه مرکب

3- مضرب‌های طبیعی عدد 2 در زیر نوشته شده است. در صورت امکان، آنها را مانند نمونه به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از ١ بنویسید.

جواب صفحه 21 ریاضی هشتم
جواب صفحه 21 ریاضی هشتم

همگی مضرب‌های یک عدد اول به غیر از خود عدد مرکبند.

به همین ترتیب، مضرب‌های طبیعی عددهای 3 و 4 را بنویسید و در صورت امکان آنها را به صورت ضرب دو عدد طبیعی و بزرگ‌تر از ١ بنویسید.

3,6,9,12,15,18,21,24,27,… :‌مضرب‌های طبیعی عدد 3

همگی مضرب‌های یک عدد اول به غیر از خود عدد مرکبند.

4,8,12,16,20,24,28,32,36,… :‌مضرب‌های طبیعی عدد 4

همگی مضرب‌های یک عددمرکب، مرکبند.

4- با توجه به سؤال بالا، آیا می‌توانیم بگوییم که همهٔ مضرب‌های یک عدد طبیعی مرکب‌اند؟ چرا؟

خیر. زیرا اولین مضرب اعداد اول مرکب نیستند.

عدد 1 نَه اول است نَه مرکب؛ به این ترتیب، عددهای طبیعی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:
عددهای اول، عددهای مرکّب و عدد یک

گام به گام سایر صفحات درس یادآوری عدد های اول

برچسب شده در: