در این نوشته با جواب صفحه 21 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 ریاضی هفتم

فعالیت

1- در این نمونه به کمک محور و به صورت تقریبی محل جواب و علامت آن تعیین می‌شود و از روی حرکت پیکانه (مصوب فرهنگستان arrow , fleche) می‌توان روش محاسبه را حدس زد. با توجه به شکل، حاصل مثبت و جواب 58-70=12 اکنون حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. برای هر کدام یک محور و حرکت تقریبی رسم کنید.

جواب صفحه 21 ریاضی هفتم

2- حاصل هر عبارت را به کمک ماشین حساب به دست آورید و درستی پاسخ‌های خود را بررسی کنید.

برای این کار میتوانیم دو عدد طبیعی را که حاصل تفریق آنها برابر با ۴۳ بشود را از
هم تفریق کنیم مانند ۴۳-۰ یا ۴۸-۵
۰ – ۴۳ = ۴۳
۵ – ۴۸ = ۴۳

کار در کلاس

1- بدون محاسبه کردن فقط تعیین کنید که حاصل عبارت مثبت است یا منفی.

image 131

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق عدد های صحیح (2)

برچسب شده در: