در این نوشته با جواب صفحه 21 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 ریاضی یازدهم تجربی

کار در کلاس

1) معادلات زیر را حل کنید. آیا تمام جواب‌های به‌دست آمده مورد قبول هستند؟

جواب صفحه 21 ریاضی یازدهم تجربی

2) دبیر ریاضی آرمان هر هفته یک آزمون 10 امتیازی برگزار می‌کند. پس از 5 هفته، آرمان جمعاً 36 امتیاز کسب کرده بود؛ یعنی میانگین امتیاز هر آزمون او در پنج هفتهٔ اول به‌صورت زیر بود:

او از هفتهٔ ششم به بعد در تمام آزمون‌ها امتیاز 9 را کسب کرد؛ به‌طوری که میانگین امتیاز کل آزمون‌هایش برابر 8 شد. می‌خواهیم بدانیم از هفتهٔ ششم به بعد، آرمان در چند آزمون متوالی نمرهٔ 9 گرفته است. برای حل مسئله می‌توان به روش زیر عمل کرد:

الف- اگر تعداد آزمون‌ها از هفتهٔ ششم به بعد برابر n باشد، مجموع امتیازات او در این مدت 9n خواهد شد. عبارتی کسری برحسب n بنویسید که نشان دهندهٔ میانگین امتیاز تمام آزمون‌های ریاضی هفتگی آرمان باشد.

image 253
جواب صفحه 21 ریاضی یازدهم تجربی

ب- کسر مربوط به قسمت الف را برابر 8 قرار دهید و n را بیابید. سپس جواب به‌دست آمده را امتحان کنید.

image 254

مثال: اگر دو ماشین چمن‌زنی با هم کار کنند، می‌توانند در 4 ساعت چمن یک زمین فوتبال را کوتاه کنند. با فرض اینکه سرعت کار یکی از آنها دو برابر دیگری باشد، هر یک از آنها به تنهایی در چند ساعت می‌توانند این کار را انجام دهند؟

image 255