در این نوشته با جواب صفحه 21 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 شیمی دهم

جواب خودرابیازمایید صفحه 21 شیمی دهم

مشاهده کردید که پرتو‌های گوناگون، طول موج‌های متفاوتی دارند. با توجه به این موضوع به نظر شما هریک از دما‌های داده شده به کدام شکل مربوط است؟ چرا؟

جواب صفحه 21 شیمی دهم
جواب صفحه 21 شیمی دهم

آ) 1750 درجه سانتی گراد

ب) 2750 درجه سانتی گراد

پ) 800 درجه سانتی گراد

رنگ آبی مربوط به طول موج کوتاهتر و انرژی بیشتر است (دمای 2750 درجه سانتی گراد) به همین ترتیب رنگ قرمز مربوط به کمترین انرژی و بیشترین طول موج است (دمای 800 درجه سانتی گراد) و رنگ زرد مربوط مربوط به دمای 1750 است.

به عبارتی هر چه طول موج نور کمتر می‌شود، انرژی آن بیشتر می‌شود. انرژی نور آبی بیشتر از زرد و زرد بیشتر از قرمز است.

جواب کاوش کنید صفحه 21 شیمی دهم

دربارۀ اینکه «آیا دیگر پرتوهای الکترومغناطیس را می توان مشاهده کرد؟» مراحل زیر را انجام دهید:
١- یک کنترل تلویزیون را که باتری آن سالم است، بردارید و از یکی از دوستان خود بخواهید که کلید روشن و خاموش آن را فشار دهد. شما هم به چشمی کنترل نگاه کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

نوری مشاهده نمی‌کنیم.

٢- قسمت 1 را تکرار کنید؛ اما این بار با دوربین یک موبایل به چشمی کنترل نگاه کنید. چه مشاهده می‌کنید؟ آن را توصیف کنید.

تصویری از خورشید که با استفاده از دوربین‌های حساس به پرتوهای فرابنفش گرفته شده است. نور سفیدی از لامپ خارج می‌شود.

جواب صفحه 21 شیمی دهم
جواب صفحه 21 شیمی دهم

نوار رنگی قابل مشاهده است زیرا دوربین موبایل طول موج اشعه نامریی صادر شده از کنترل تلویزیون را به ناحیه مرئی داده است.

٣- آزمایش را با فشردن دیگر دگمه‌ها تکرار و مشاهده‌های خود را یادداشت نمایید. چه تفاوتی مشاهده می‌کنید؟ توضیح دهید.

شدت و اندازه نور مشاهده شده تغییر می کند. نور حامل پیام است و هر دکمه برای طول موج طراحی و پیام خاص منتقل می کند.

 به عبارتی هر بار نورهایی با رنگ‌های متفاوت دیده می‌شود.

4- از این مشاهده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 

با فشردن دگمه‌ها، انرژی منتقل می‌شود. هر رنگ طول موج و انرژی مخصوص به خود را داشته و تأثیر متفاوتی بر گیرنده می‌گذارد.

چشم ما قادر به دیدن تمام امواج نیست. از کنترل تلویزیون امواج نامریی (فرو سرخ) تابش می شود و برای دیدن امواج نامرئی نیاز به یک ابزار (آشکار ساز) داریم که در اینجا دوربین موبایل است.

سایر صفحات گام به گام شیمی دهم

برچسب شده در: