جواب صفحه 21 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 21 شیمی دهم

در این نوشته با جواب صفحه 21 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 شیمی دهم

جواب خودرابیازمایید صفحه 21 شیمی دهم

مشاهده کردید که پرتو‌های گوناگون، طول موج‌های متفاوتی دارند. با توجه به این موضوع به نظر شما هریک از دما‌های داده شده به کدام شکل مربوط است؟ چرا؟
آ)

1750

C

          ب)

275

C

        پ)

800

C

هر چه طول موج نور کمتر می‌شود، انرژی آن بیشتر می‌شود. انرژی نور آبی بیشتر از زرد و زرد بیشتر از قرمز است.

جواب کاوش کنید صفحه 21 شیمی دهم

دربارۀ اینكه «آیا دیگر پرتوهای الکترومغناطیس را می توان مشاهده کرد؟» مراحل زیر را انجام دهید:
١- یک کنترل تلویزیون را که باتری آن سالم است، بردارید و از یکی از دوستان خود بخواهید که کلید روشن و خاموش آن را فشار دهد. شما هم به چشمی کنترل نگاه کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

نوری مشاهده نمی‌کنیم.


٢- قسمت 1 را تکرار کنید؛ اما این بار با دوربین یک موبایل به چشمی کنترل نگاه کنید. چه مشاهده می‌کنید؟ آن را توصیف کنید.

تصویری از خورشید که با استفاده از دوربین‌های حساس به پرتوهای فرابنفش گرفته شده است. نور سفیدی از لامپ خارج می‌شود.

جواب صفحه 21 شیمی دهم
جواب صفحه 21 شیمی دهم

٣- آزمایش را با فشردن دیگر دگمه‌ها تکرار و مشاهده‌های خود را یادداشت نمایید. چه تفاوتی مشاهده می‌کنید؟ توضیح دهید.

 هر بار نورهایی با رنگ‌های متفاوت دیده می‌شود.


4- از این مشاهده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 

با فشردن دگمه‌ها، انرژی منتقل می‌شود. هر رنگ طول موج و انرژی مخصوص به خود را داشته و تأثیر متفاوتی بر گیرنده می‌گذارد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه