در این نوشته با جواب صفحه 21 فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 فارسی نهم

گفت و گو

1. درباره زیبایی های آفرینش که در کتاب های دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده اید،گفت و گو کنید.

زنبور عسل یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین آفریده های خداست. این حشرات کوچک به

صورت گروهی زندگی می کنند. همه اعضای گروه با هم نسبت خانوادگی دارند؛ یعنی همه با هم

برادر و خواهر هستند. جنس نر زنبورها فقط در فصل بهار و تابستان در کندو دیده می شود. بلکه،

رهبر و راهنمای همه زنبورهای کندو است. ملکه علاوه بر رهبری وظیفه تخم گذاری در کندو را نیز

بر عهده دارد. با وجود ملکه هیچ یک از زنبورها اجازه تخم گذاری ندارند و…

2. درباره جمله »همیشه در خانه خدایی ،هیچ تعجب نکنی! «گفت و گو کنید.

انسان در دنیایی زندگی می کند که پر از شگفتی آفرینش است. امام محم غزالی آورده است: «اگر

ما وارد ساختمان پر نقش و نگاری شویم، حیرت زده می شویم و تعجّب می کنیم. چگونه است که در

خانه خدای بزرگ (منظورش دنیاست) زندگی می کنیم و تعجّب نمی کنیم و حیرت زده نمی شویم.»

نوشتن

1. مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید وبنویسید.

سرگشته، رنگین کمان، آفرینش، تخت، ابر، فرش، شناخت

سرگشته: حیران     رنگین کمان: قوسِ قُزَح       آفرینش: صنع

تخت: سریر              ابر: میغ                            فرش: بساط

شناخت: معرفت

2. درعبارت های زیر، هسته و نوع وابسته ها را مشخّص کنید.

الف) سنگ (هسته) سخت (صفت بیانی [وابسته پیشین]) و آب (هسته) لطیف (صفت بیانی [وابسته پسین])

ب) این (صفت اشاره [وابسته پیشین]) همه (صفت مبهم [وابسته پیشین]) آیات (هسته)

ج) چه (صفت تعجّبی [وابسته پیشین]) خلقت (هسته) شگفت انگیزی! (صفت بیانی [وابسته پسین])

د) کدام (صفت بیانی [وابسته پیشین]) مستمع (هسته) آگاه است؟

3.  پیام متن زیر را بنویسید.

»اگر خواهی به درجه مورچه قناعت کنی، می باش؛ وگرنه راهت دادند تا در بُستان معرفت حق تعالی

تماشا کنی و بیرون آیی، چشم باز کن که عجایب بینی که مدهوش و متحیّر شوی«.

پیام: شناخت خدا و تلاش برای شناخت از طریق دیدن آفریده های خدا.

برچسب شده در: