در این نوشته با جواب صفحه 21 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 فیزیک یازدهم تجربی

در هریک از شکل های زیر، با توجه به علامت بار ذرهٔ جا به جا شده، و جهت میدان الکتریکی  (E) ، جهت نیروی الکتریکی (FE) و جهت جا به جایی ذره (d) تعیین کنید که :
الف) کار نیروی الکتریکی (WE)  مثبت است یا منفی. ب) انرژی پتانسیل الکتریکی (UE) کاهش یافته است یا افزایش.

image 274

الف)747b6cfa 23cf 4d7d 8219 af3b2d485d3d

ب)82db4f27 6122 4278 ab7d f9c576bd500e

پ)31da4952 e30d 4165 9665 018f085f7300

ت)a91a5561 04b6 41f4 b199 88c2a0b80b7c

در مثال 1_9 اگر جای قطب های باتری عوض شود و پروتون را در نقطه A از حالت سکون رها کنیم، پروتون با چه تندی ای به نقطه B می رسد؟

جواب صفحه 21 فیزیک یازدهم تجربی
جواب صفحه 21 فیزیک یازدهم تجربی