در این نوشته با جواب صفحه 21 منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 منطق دهم

جواب تمرین صفحه 21 منطق دهم

مفاهیم جزئی و کلی را مشخص کنید:

خداوند                     (کلی)

الله                           (جزئی)

حضرت علی (ع)         (جزئی)

 مولود کعبه               (کلی)

درخت                      (کلی)

درخت سرو                (کلی)

کتاب                        (کلی)

این کتاب                  (جزئی)

پسر                         (کلی)

آن پسر                     (جزئی)

«پسر»                      (جزئی)

مریخ                        (جزئی)

مشهد (به معنای محل شهادت)                                (کلی)

مشهد (نام شهری در استان خراسان رضوی )              (جزئی)

به جز اسامی خاص و مفاهیمی که با صفات اشاره «این» و «آن» مشخص شده اند، تمامی مفاهیم کلی هستند.

جواب رابطه میان مصادیق دو مفهوم کلی صفحه 21 منطق دهم

1– میان مصادیق ایرانی و آسیایی چه رابطه ای وجود دارد؟

عموم و خصوص مطلق

2- آیا همه ایرانی ها آسیایی هستند؟ آیا همه آسیایی ها در ایران زندگی می کنند؟

همه ایرانی ها آسیایی هستند ولی همه آسیایی ها در ایران زندگی نمی کنند چرا که ممکن است در کشورهای دیگر قاره آسیا همچون چین، ژاپن، عراق و … زندگی کنند.

3- میان مصادیق اسب و پرنده چه رابطه ای وجود دارد؟

تباین

4- میان مصادیق سنگ و سفید چه رابطه ای برقرار است؟ آیا همگی سنگ ها سفید هستند؟ آیا همگی اشیای سفید از جنس سنگ هستند؟

برخی سنگ ها سفیدند و برخی سنگ ها سفید نیستند. همچنین برخی از اشیای سفید، سنگ هستند و برخی از اشیای سفید، سنگ نیستند  لذا این حالت را «عموم و خصوص من وجه» می نامند.

برچسب شده در: