در این نوشته با جواب صفحه 22 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 22 ریاضی سوم

فرهنگ نوشتن

1- چرا هر دو ساعت یک زمان را نشان می‌دهند؟ توضیح دهید.

image 120

چون هر دو ساعت نمایانگر عدد 4:30 هستند. البته ساعت عقربه‌ای به تنهایی نشان نمی‌دهد که صبح است یا بعد از ظهر. ولی چهار و سی دقیقه بعد از ظهر همان شانزده و سی دقیقه است.

2- کاری را که ماشین زیر انجام می‌دهد، توضیح دهید.

image 121

هر عددی وارد این ماشین شود ابتدا با 5 جمع می‌شود سپس 4 تا از آن کم می‌شود. و در مجموع می‌توان گفت عددی که وارد این ماشین می‌شود با 1 جمع می‌شود.

تمرین

1- الگوهای شمارش چند تا چند تا را ادامه دهید. از ماشین حساب کمک بگیرید.

44 و 40 و 36 و 32 و 28 و 24 و 20 و 16 و 12 و 8 و 4

66 و 60 و 54 و 48 و 42 و 36 و 30 و 24 و 18 و 12 و 6

چه عددهایی در این دو الگو مشترک‌اند؟ 

12 , 24 , 34

2- الگوهای شمارش رو به عقب را کامل کنید. از ماشین حساب کمک بگیرید.

50 و 45 و 40 و 35 و 30 و 25 و 20 و 15 و 10 و 5 و 0

30 و 28 و 26 و 24 و 22 و 20 و 18 و 16 و 14 و 12

30 و 27 و 24 و 21 و 18 و 15 و 12 و 9 و 6 و 3

56 و 49 و 42 و 35 و 28 و 21 و 14 و 7 و 0

3- حاصل جمع‌های زیر را به روش‌های مختلف پیدا کنید.

جواب صفحه 22 ریاضی سوم
جواب صفحه 22 ریاضی سوم

4- جدول زیر را کامل کنید.

21:30بیست و ربع19:2513:1814:151915زمان 
نه و نیم8:157:251:1802:1573بعد از ظهر

5- یک برنامه‌ی رادیویی در ساعت 16 پخش می‌شود. زمان پخش این برنامه ساعت چند بعدازظهر است؟

4 بعد از ظهر

6- زنگ مدرسه‌ای ساعت 5 بعدازظهر می‌خورد. در چه ساعتی زنگ می‌خورد؟

17

7- جاهای خالی را پر کنید. بین ردیف‌های اوّل و سوم چه رابطه‌ای وجود دارد؟ 

جواب صفحه 22 ریاضی سوم
جواب صفحه 22 ریاضی سوم

8- کدام یک از کاغذهای زیر باز شده‌ی شکل زیر است؟

image 123

9- خطّ تقارن شکل‌های زیر را رسم کنید.

جواب صفحه 22 ریاضی سوم
جواب صفحه 22 ریاضی سوم

برچسب شده در: