در این نوشته با جواب صفحه 22 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 22 ریاضی هشتم

1- در بین اعداد زیر، اعداد مرکب را مشخص کنید.

49    47    35   31    21

2- کدام عددهای طبیعی را می‌شناسید که همهٔ مضرب‌هایشان عددهای مرکب باشند؟

عددهای مرکب

3- عدد 17 چند مضرب دارد؟

بیشمار

چند تا از مضرب‌های آن عدد اول هستند؟

یکی فقط خود 17

4- اگر a یک عدد اول باشد، آیا همهٔ مضرب‌هایش مرکب‌اند؟

خیر، اولین مضرب آن اول است.

1- ب.م.م جفت عددهای داده شده را بنویسید.

(15,6)=3

(2,8)=2

(3,9)=3

(1,4)=1

(18,12)=6

(5,12)=1

(15,4)=1

(3,5)=1

(24,25)=1

(18,25)=1

(7,8)=1

(3,3)=3

2- دو عدد اول متفاوت انتخاب کنید و ب.م.م آنها را بنویسید.

 (5,7)=1

آیا می‌توان گفت هر دو عدد اول نسبت به هم اول‌اند؟ چرا؟

 بله. زیرا هر دو فقط بر یک بخشپذیرند.

3- یک عدد اول و یک عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند.

 (5,8)=1

4- دو عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند.

 (4,9)=1

5- آیا دو عدد طبیعی متوالی نسبت به هم اول می‌شوند؟

 بله

(4,5)=1

6- اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند، ک.م.م آنها چگونه به دست می‌آید؟

جواب صفحه 22 ریاضی هشتم
جواب صفحه 22 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس یادآوری عدد های اول

برچسب شده در: