در این نوشته با جواب صفحه 22 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 22 ریاضی هشتم

1- در بین اعداد زیر، اعداد مرکب را مشخص کنید.

49    47    35   31    21

2- کدام عددهای طبیعی را می‌شناسید که همهٔ مضرب‌هایشان عددهای مرکب باشند؟

عددهای مرکب

3- عدد 17 چند مضرب دارد؟

بیشمار

چند تا از مضرب‌های آن عدد اول هستند؟

یکی فقط خود 17

4- اگر a یک عدد اول باشد، آیا همهٔ مضرب‌هایش مرکب‌اند؟

خیر، اولین مضرب آن اول است.

1- ب.م.م جفت عددهای داده شده را بنویسید.

(15,6)=3

(2,8)=2

(3,9)=3

(1,4)=1

(18,12)=6

(5,12)=1

(15,4)=1

(3,5)=1

(24,25)=1

(18,25)=1

(7,8)=1

(3,3)=3

2- دو عدد اول متفاوت انتخاب کنید و ب.م.م آنها را بنویسید.

 (5,7)=1

آیا می‌توان گفت هر دو عدد اول نسبت به هم اول‌اند؟ چرا؟

 بله. زیرا هر دو فقط بر یک بخشپذیرند.

3- یک عدد اول و یک عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند.

 (5,8)=1

4- دو عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند.

 (4,9)=1

5- آیا دو عدد طبیعی متوالی نسبت به هم اول می‌شوند؟

 بله

(4,5)=1

6- اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند، ک.م.م آنها چگونه به دست می‌آید؟

جواب صفحه 22 ریاضی هشتم
جواب صفحه 22 ریاضی هشتم

برچسب شده در: