جواب صفحه 22 علوم هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 22 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 22 علوم هشتم

گفت‌وگو کنید

در گروه خود دربارهٔ جدول بالا گفت‌وگو کنید. نتایج گفت‌وگو را در دو عبارت بنویسید.
* الکترون دارای بار الکتریکی منفی و پروتون دارای بار مثبت و نوترون بدون بار یا خنثی است.


* تعداد بارهای مثبت و منفی (الکترون‌ها و پروتون‌ها) در اتم با هم برابر است و مجموع آنها صفر می‌شود، یعنی اتم خنثی است و جرم نسبی الکترون بسیار ناچیز است و جرم نسبی پروتون و نوترون تقریباً با هم برابر است.

فعالیت

با توجه به اینکه بار الکتریکی هر اتم از مجموع بارهای الکتریکی مثبت و منفی ذره های سازنده آن به دست می آید:
الف) نشان دهید اتم های کربن، هیدروژن و اورانیم بار الکتریکی ندارند.

کربن : 6 پروتون و 6 الکترون                    هیدروژن : 1 پروتون و 1 الکترون               اورانیوم : 92 پروتون و 92 الکترون
ب) از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

تعداد بار مثبت و منفی در عناصر یکی است در نتیجه اتم در حالت عادی خنثی است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه