در این نوشته با جواب صفحه 22 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 22 علوم چهارم

فکر کنید

در خودروها، بنزین مصرف می شود و انرژی گرمایی تولید می کند. این انرژی گرمایی به چه شکلی از انرژی تبدیل می شود؟

حرکتی

گفت و گو

درباره ی پرسش های زیر در گروه خود گفت وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزی به دست می آید؟

انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه: از گاز شهری و الکتریسیته (برق)

در چه کارهای دیگری، از انرژی گرمایی استفاده می شود؟

در اتو کردن لباس، سشوار کردن موها و… از انرژی گرمایی استفاده می شود.

فعالیت

1-کف دو دست خود را به هم بچسبانید و آنها را روی هم حرکت دهید، چه چیزی مشاهده می کنید؟

دست‌ها گرم می‌شوند.

2-اکنون دست هایتان را تندتر حرکت دهید. این حالت با حالت قبل چه تفاوتی دارد؟

گرمای ایجاد شده بین دست‌ها بیشتر می‌شود.

در اینجا، انرژی حرکتی به چه شکلی از انرژی تبدیل می شود؟

گرمایی

برچسب شده در: