در این نوشته با جواب صفحه 22 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 22 فارسی هشتم

گفت و گو

1-دربارە «شگفتی های آسمان»، از منابع مناسب، مطالبی را فراهم آورید و آن را در کلاس بخوانید و دربارە آن گفت وگو کنید.

امیر مؤمنان علیه‌السلام در خطبه ای درباره آفرینش آسمان و شگفتی‌های آن می‌فرماید: «خداوند، فضای باز و پستی و بلندی و فاصله های وسیع آسمان‌ها را بدون این که بر چیزی تکیه کند، نظام بخشید و شکاف‌های آن را به هم آورد… و آفتاب را نشانه روشنی بخش روز، و ماه را با نوری کمرنگ برای تاریکی شب‌ها قرار داد.

بعد آن دو را در مسیر حرکت خویش به حرکت درآورد و حرکت آن دو را دقیق اندازه گیری کرد تا در درجات تعیین شده حرکت کنند که بین شب و روز تفاوت باشد و قابل تشخیص شود و با رفت و آمد آن‌ها، شماره سال‌ها و اندازه گیری زمان ممکن باشد.

پس در فضای هر آسمان، فلک آن را آفرید و زینتی از گوهرهای تابنده و ستارگان درخشنده به یار است… و تمامی ستارگان از ثابت و استوار، و گردنده و بی‌قرار، فرود آینده و بالا رونده، و نگران کننده و شادی آفرین را، تسلیم اوامر خود فرمود».

2-در ابیات زیر، «خفاش» و «طاووس» به عنوان نشانه به کار رفته اند؛ دربارە مفهوم نمادین هر یک از آن ها تحقیق و گفت وگو کنید.

نور خورشید در جهان، فاش است                    آفت از ضعف چشم خفاش است

طاووس را به نقش و نگاری که هست، خلق         تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش

طاووس : نماد زیبایی و غرور

خفّاش : جهل و نادانی و شیطان

فعالیت های نوشتاری

1-در متن درس، کلمه هایی بیابید که یکی از حروف زیر، در آن ها به کار رفته باشد؛ سپس آن ها را بنویسید. «ت، ط» ، «ث، س، ص»، «ق، غ»

«ق، غ»: غلام – سراغ – چراغ – قدرت – حدقه – عقل – نغز – برق – شوق – قاه قاه – تقلید – غیر

«ث، س، ص»: گوسفند – صحرا – سرگرم – مسافر – سراغ – اسرار – چسبیده – سنگین – سرخ – حواس – داس – جثّه – فصل – زمستان – استوار – سایبان – سبزی – خاص – صورتگر – تماثیل – سان – صفحه – هستی

«ت، ط»: نمی توانم – درخت – بی همتا – تاریکی – قدرت – شگفتی – تابان – می ترسند – متّحد – کشتزار – انگشت – طاووس – استوار – چتر – تشبیه – دسته – تماشا – اطراف – تماثیل – تصاویر

2-ارکان تشبیه را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید.

ملخ، دو پای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمی دارد.

مهربان و ساده و بی کینه است                          مثل نوری در دل آیینه است

الف) مشبه : دو پا

مشبه به : داس

وجه شبه : برداشتن اشیا

ادات تشبیه : مانند

ب) مشبه : او [خدا]   مشبه به : نور   وجه شبه : روشنایی  ادات تشبیه : مثل

3-به کمک واژە زیر، یک تشبیه بنویسید، به طوری که همە ارکان تشبیه را دارا باشد.

خورشید : امام زمان (عج) در دوران غیبت همانند خورشید پشت ابر از نظرها غایبند.

مشبه : امام زمان(عج)

مشبه به : خورشید پشت ابر

وجه شبه : غایب بودن

ادات تشبیه : همانند

4- شاعر در سرودە «صورتگر ماهر» به کدام پدیده های خلقت اشاره کرده است؟

فصل بهار

برچسب شده در: