جواب صفحه ۲۲ کتاب کار زبان نهم + ترجمه

در این نوشته با جواب صفحه ۲۲ کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۲ کتاب کار زبان نهم

۱) Choose the correct forms.

۱. My brother and I are checking the website.

۱. من و برادرم در =حال چک کردن وبسایت هستیم.

۲. The tourist is buying gifts.

۲. گردشگر در حال خریدن هدایایی است.

۳. The officer is checking the passports.

۳. افسر در حال چک کردن گذرنامه است.

۴. John and his wife are staying here for three days.

۴. جان و همسرش سه روز در اینجا می مانند.

۲) Complete the sentences. (Present continuous tense)

۲. جملات زیر را با زمان حال استمراری کامل نمایید.

۱. I  ….am travelling….  to Mashhad.

۱. من در حال مسافرت به مشهد هستم.

۲. Brenda  ….is booking…. a room online.

۲. بِرِندا در حال رزرو کردن آنلاین یک اتاق است.

۳. They  ….are washing….  their car now.

۳. آن ها اکنون در حال شستن اتومبیلشان هستند.

۴. We  ….are changing….  money at the airport

۴. ما در حال تغییر پول در فرودگاه هستیم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه