در این نوشته با جواب صفحه 23 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 23 ریاضی یازدهم تجربی

کار در کلاس

1) معادلات زیر را مانند نمونه حل کنید. آیا تمام جواب‌های حاصل، قابل قبول‌اند؟

image 256

2) توضیح دهید که چرا معادلات زیر فاقد ریشهٔ حقیقی‌اند.

image 257

تمرین

1) هر یک از معادلات زیر را حل کنید.

image 258
image 259

2) علی به همراه چند نفر از دوستان خود، ماهانه یک مجلهٔ ادبی 16 صفحه‌ای منتشر می‌کنند. پس از حروف چینی مطالب، او معمولاً 2 ساعت برای ویرایش ادبی مجله وقت صرف می‌کند. اگر رضا به او کمک کند، کار ویرایش حدود 1 ساعت و 20 دقیقه به طول می‌انجامد. حال اگر رضا بخواهد به تنهایی کار ویرایش یک شماره از مجله را انجام دهد، نیازمند چه میزان وقت خواهد بود؟

جواب صفحه 23 ریاضی یازدهم تجربی
جواب صفحه 23 ریاضی یازدهم تجربی

3) اگر یک شیء از بالای ساختمانی به ارتفاع 50 متر سقوط آزاد کند، پس از t ثانیه در ارتفاع h متری از سطح زمین قرار خواهد داشت؛ به‌طوری که این جسم، دو ثانیه پس از سقوط در چه ارتفاعی نسبت به سطح زمین قرار دارد؟

image 261

4) الف- عدد صحیحی بیابید که تفاضل آن از جذرش برابر نصف آن عدد باشد. مسئله چند جواب دارد؟

image 262

ب- عدد صحیحی بیابید که تفاضل جذرش از آن عدد برابر نصف آن باشد. مسئله چند جواب دارد؟

image 263

5) معادله‌ای شاملِ مجموع دو عبارت رادیکالی بنویسید که عدد 1 یکی از ریشه‌های آن باشد. پاسخ خود را با پاسخ دوستان خود مقایسه کنید.

image 264