در این نوشته با جواب صفحه 23 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب مشاهده کنید صفحه ۲۳ علوم دوم

مانند شکل، نخی را به دور توپ ببندید و آن را جلوی چراغ روشنی بگیرید. به نوری که از چراغ به توپ می‌تابد، نگاه کنید. چه مقدار از توپ روشن شده است؟


نیمی از توپ که در مقابل نور است روشن و نیمی دیگر که پشت به نور است تاریک می‌شود.

حالا به شکل زیر نگاه کنید. نور خورشید، همیشه یک طرف زمین را روشن می‌کند. آن طرف از زمین که رو‌ به خورشید قرار دارد، روز است؛ طرف دیگر هم شب است.

جواب صفحه 23 علوم دوم
جواب صفحه 23 علوم دوم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۳ علوم دوم

روز و شب چگونه به‌وجود می‌آید؟


از گردش کره‌ی زمین به دور خودش در مدت 24 ساعت شب و روز به‌وجود می‌آید.

پاسخ کار در منزل صفحه 23 علوم دوم

در یک اتاق تاریک به کمک یک چراغ قوه و یک پرتقال، هندوانه، توپ و… قسمت‌های تاریک و روشن درست کنید. آیا می‌توانید قسمت تاریک را زیادتر یا کمتر کنید؟ 

خیر

برچسب شده در: