جواب صفحه ۲۳ کتاب کار زبان نهم + ترجمه

در این نوشته با جواب صفحه ۲۳ کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۳ کتاب کار زبان نهم

۳) Unscramble the following sentences.

۳. جملات زیر را مرتب کنید.

۱. The tourist is filling out a reservation form.

۱. گردشگر در حال پر کردن فرم رزرو است.

۲. Is your brother checking the map?

۲. آیا برادر شما در حال بررسی نقشه می باشد؟

۳. What are your little brothers doing now?

۳. برادر کوچک شما در حال انجام چه کاری است؟

۴. My friend’s father is traveling now.

۴. اکنون دوست پدرم در حال سفر کردن است.

۴. برای هر یک از تصاویر یک عبارت بنویسید.

۴) Write a phrase for each picture.

image 273

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه