جواب صفحه 24 جامعه شناسی دهم


haladars شهریور 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 24 جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب صفحه 24 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 24 جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی

جهان اجتماعی، نظم، نظم اعتباری، نظم تکوینی، آگاهی مشترک و عمومی گسترهٔ جهان اجتماعی، جهان طبیعی، جهان ماورای طبیعی

خلاصه کنید

جهان اجتماعی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با موجود زنده دارد.


– مجموعه پدیده‌های اجتماعی «جهان اجتماعی» را شکل می‌دهند.


– نظم اعتباری از ویژگی‌های مهم جهان اجتماعی است.


– جهان اعتباری بیشتر شبیه یک بازی گروهی است.


– جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل‌های بعدی تداوم می‌یابد.


– ورود پدید‌ه‌های طبیعی و پدیده‌های ماورای طبیعی باعث گسترش جهان اجتماعی می‌شود.


– جهان اجتماعی شامل پدیدهٔ اعتباری و پدیدهٔ تکوینی است.


– پدیدهٔ اعتباری به واسطهٔ کنش انسانی و پیامدهای آن به جهان اجتماعی راه می‌یابد.


– پدیدهٔ تکوینی به واسطهٔ ارتباطی که با زندگی انسان دارد به جهان اجتماعی راه می‌یابد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه