در این نوشته با جواب صفحه 24 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 24 علوم هشتم

گفت‌وگو کنید

درشکل زیر مدل اتمی بور برای یک عنصر نمایش داده شده است. با توجه به آن دربارهٔ ساختار اتم‌ها گفت‌وگو کنید.

جواب صفحه 24 علوم هشتم
جواب صفحه 24 علوم هشتم

طبق مدل اتمی بور، هسته اتم مانند خورشید در وسط و الکترون‌ها مانند سیارات روی مدارهایی دور هسته در حال گردشند، بیشتر حجم اتم فضاهای خالی است. (فضاهای خالی بین e الکترون‌ها (سیارات)). بیشتر جرم اتم داخل هسته اتم است و تعداد الکترون‌ها و پروتون‌ها برابر است.

فعالیت

الف) تعداد الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها و عدد اتمی پنج عنصر نشان داده شده در بالا را مشخص کنید.

جواب صفحه 24 علوم هشتم
جواب صفحه 24 علوم هشتم

هیدروژن: 1 الکترون، 1 پروتون

هلیم: 2 الکترون، 2 پروتون، 2 نوترون

لیتیوم: 3 الکترون، 3پروتون، 4 نوترون

بریلیوم: 4 الکترون، 4پروتون، 5 نوترون

بور: 5 الکترون، 5 پروتون، 6 نوترون

ب) چرا درعنصرهای لیتیم، بریلیم و …، الکترون های سوم و بعد از آن در مدار بعدی قرار گرفته اند؟

بر طبق مدل بور، هر یک از مدارها سطح انرژی مشخص و گنجایش یعنی تعداد الکترون مشخصی را دارد. در مدار یا سطح انرژی اول همیشه گنجایش 2 الکترون وجود دارد و الکترون‌های بعدی به سطوح انرژی بالاتر می‌روند.
پ) ساختاراتم های C  (با 6n ) ، N  (با 7n ) ، O  (با 8n ) و F  (با 10n) را مطابق مدل بور رسم کنید.

مدار یا سطح انرژی اول همیشه گنجایش 2 الکترون وجود دارد و الکترون‌های بعدی به سطوح انرژی بالاتر می‌روند.

ت) با توجه به موارد صفحهٔ قبل، مشخص کنید در مدار اول و دوم حداکثر چند الکترون جای می گیرد؟

مدار اول 2 الکترون و مدار دوم 8 الکترون

ث) برای Ne  (با 10n) کدام ساختار اتمی رو به رو درست است؟

image 18

شکل الف

برچسب شده در: