در این نوشته با جواب صفحه 24 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 24 علوم چهارم

فعالیت

1-تکه ای از یک بادکنک را مانند شکل، روی دهانه ی یک لیوان شیشه ای ببندید.

2-چند دانه برنج یا گندم روی بادکنک بریزید.

3-یک ظرف فلزی را نزدیک لیوان نگه دارید و با قاشق فلزی به بدنه ی آن ضربه بزنید.

4-چه اتّفاقی می افتد؟ مشاهده ی خود را یادداشت کنید.

دانه‌های برنج حرکت می‌کنند و بالا و پایین می‌روند.​

5-این بار ضربه های محکم تری به کاسه بزنید. مشاهده ی خود را بنویسید. از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

حرکت دانه‌ها سریع تر شده و بعضی از آنها روی زمین می‌ریزند.

انرژی صوتی می‌تواند به حرکتی تبدیل شود

فکر کنید

صدای هواپیما، شیشه ی پنجره ها را میلرزاند. در این حالت، انرژی صوتی به چه شکلی از انرژی تبدیل می شود؟

حرکتی

برچسب شده در: