در این نوشته با جواب صفحه 24 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 24 فیزیک یازدهم تجربی

اگر پایانه مثبت یک باتری 12ولتی را مرجع پتانسیل درنظر بگیریم، پتانسیل پایانه منفی آن چند ولت خواهد شد؟

 اگر پتانسیل پایانۀ مثبت را با V+ و پتانسیل پایانۀ منفی را با V نشان دهیم. در این صورت:

جواب صفحه 24 فیزیک یازدهم تجربی
جواب صفحه 24 فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت

عمل مغز اساساً بر مبنای کنش ها و فعالیت های الکتریکی است. سیگنال های عصبی چیزی جز عبور جریان های الکتریکی نیست. مغز این سیگنال ها را دریافت می کند و اطلاعات به صورت سیگنال های الکتریکی در امتداد اعصاب گوناگون منتقل می شوند. هنگام انجام هر عمل خاصی، سیگنال های الکتریکی زیادی تولید می شوند. این سیگنال ها حاصل کنش الکتروشیمیایی در یاخته های عصبی موسوم به نورون هستند. درباره چگونگی کار نورون ها تحقیق و به کلاس گزارش کنید.

نورون یک سلول قابل تحریک است که اطلاعات را با ارسال سیگنال الکتریکی و شیمیایی پردازش و منتقل می کند، هر نورون دارای یک جسم سلولی،دندریت ها، و یک آکسون و پایانه سیناپسی است. از لحاظ عملکردی یک نورون شامل بخش گیرنده (دندریت ها)، بخش ادغام (جسم سلولی) و بخش انتقال دهنده پیام عصبی (آکسون ها) می باشد. در هر نورون همۀ اطلاعات پردازش شده در یک جهت حرکت می کند، ک به این اصطلاح قطبیدگی می گویند.

همه نورون ها فعالیتشان هم الکتریکی است و هم شیمیایی. ارسال سیگنال شیمیایی از طریق سیناپس ها روی می دهد.نورون ها اجزای اصلی سیستم عصبی می باشند.

نورون ها دو نوعند، نورون حسی و نورون های حرکتی

نورون های حسی به لامسه،صدا،نور،و بسیاری از محرک های دیگر که بر روی سلول های اندام حسی تاثیر می گذارند،پاسخ داده و سیگنال ها را به نخاع و مغز ارسال می کند. پیام های عصبی شیمیایی پس از اینکه آکسون ها به دندریت ها منتقل می شوند به پیام های الکتریکی تبدیل شده، و به سایرپیام های الکتریکی دریافت شده از سیناپس های دیگر اضافه یا از آن کم می گردند و در نهایت براساس برآیند این پیام های الکتریکی در مورد اینکه پیام عصبی به محل دیگری منتقل گرددیا نه تصمیم گیری می شود.

نورون های حرکتی سیگنال ها را از مغز و نخاع دریافت کرده و به اندام های مختلف منتقل می کنند، انقضابات عضله را به وجود آورده و بر روی غده ها تاثیر می گذارند.