در این نوشته با جواب صفحه 25 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 25 ریاضی پنجم

کار در کلاس

1- کسرهای بزرگ‌تر از واحد زیر را به صورت عدد مخلوط بنویسید.

image 199

2- مانند نمونه، هر کسر را به عدد مخلوط تبدیل کنید.

image 200

تمرین

1- در محور اعداد زیر، در جاهای خالی کسر یا عدد مخلوط مناسب بنویسید.

image 197

2- کسری را که هر یک از شکل‌ها نشان می‌دهد، بنویسید و دو کسر را با هم مقایسه کنید.

image 198

3- هر یک از عددهای مخلوط زیر را به کسر تبدیل کنید.

image 201

4- هر یک از کسرهای زیر را به عدد مخلوط تبدیل کنید.

image 202

6- در جاهای خالی علامت >، = یا < بگذارید.

image 203

7- کدام درست و کدام نادرست است؟ دلیل بیاورید.

image 204

8- علی ابتدا یک لیوان شیر و سپس نصف لیوان شیر خورد. او در مجموع چه مقدار شیر خورده است؟ در مورد پاسخ‌های زیر در کلاس گفت‌ و گو کنید.

image 205

9- عددهای زیر را از کوچک به بزرگ و از چپ به راست مرتّب کنید. روش خود را توضیح دهید.

image 206

برچسب شده در: