در این نوشته با جواب صفحه 25 علوم دوم همراه شما هستیم.

با کمک معلّم یک چراغ مطالعه را با یک سیم رابط بلند به برق وصل کنید.

چراغ را در وسط کلاس روشن کنید.

آیا چراغ به کلاس شما گرما می‌دهد؟ بله

چراغ مطالعه را در حالی که روشن است، به خارج از کلاس ببرید.

آیا باز هم چراغ کلاس شما را گرم می‌کند؟ خیر

گرمی زمین در تمام روز یک اندازه نیست.

آزمایش کنید (صفحه 25 کتاب درسی)

برای اندازه‌گیری سردی و گرمی از دماسنج استفاده می‌کنیم.

در یک ظرف تا نیمه آب سرد بریزید. دماسنج را داخل آب سرد قرار دهید.

محلّ قرار گرفتن مایع داخل دماسنج را به کمک معلّم خود یادداشت کنید.

ظرف را روی یک سه پایه قرار دهید و یک چراغ الکلی زیر آن روشن کنید.

در هر دقیقه، یک بار دمای آب درون ظرف را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

پس از یک ساعت، شعله‌ی چراغ الکلی را خاموش کنید و مجدداً هر 2 دقیقه یک بار، دمای آب درون به دانش‌آموزان خود رعایت نکات‌ایمنی را هنگام آزمایش یادآور شوید. ظرف را اندازه گیری و یادداشت کنید.

آیا تغییر دمای آب به سرعت اتّفاق میافتد؟ چگونه؟
خیر؛ آب نیز مانند زمین کم‌کم گرمای خود را از دست می‌دهد و سرد می‌شود.

جواب صفحه 25 علوم دوم
جواب صفحه 25 علوم دوم

ایستگاه فکر

آیا صبح که خورشید طلوع می‌کند، زمین به‌طور ناگهانی گرم می‌شود؟


خیر زمین به آرامی گرم می‌شود.

آیا عصر که خورشید غروب می‌کند، زمین به‌طور ناگهانی سرد می‌شود؟


خیر زمین به آرامی سرد می‌شود.

برچسب شده در: