در این نوشته با جواب صفحه 25 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 25 علوم هشتم

فکر کنید

با بررسی شکل‌های بالا به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف) این سه اتم با یکدیگر چه شباهت‌هایی دارند؟

هر سه تعداد پروتون‌های مساوی دارند. هر سه عنصر کربن (6 پروتون هستند)


ب) این اتم‌ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

تفاوت آنها در تعداد نوترون‌هاست. اتم1: 6 نوترون – اتم2: 7 نوترون – اتم3: 8 نوترون


پ) هر یک از این اتم‌ها به چه عنصری تعلق دارند؟

سه نوع اتم مربوط به کربن هستند که ایزوتوپ‌های آن نامیده می‌شوند.

فعالیت

الف) با مراجعه به شکل 3، برای هر ایزوتوپ کربن مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها را مشخص کنید.

تعداد پروتون ها یکسان و برابر 6 است ولی تعداد نوترون ها از راست به چپ به ترتیب برابر 8، 7 و 6 است.
ب) به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها، عدد جرمی می گویند. کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ های کربن را مشخص کنید.

کمترین برابر  12=6+6        

بیشترین برابر   14=6+8

برچسب شده در: