در این نوشته با جواب صفحه 25 کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

5. برای هر یک از تصاویر زیر یک جمله بنویسید.

5) Write a sentence for each picture.

image 274

برچسب شده در: