در این نوشته با جواب صفحه 26 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 26 ریاضی نهم

فعالیت

با توجه به اینکه مجموعهٔ عددهای حقیقی تمام عددها را شامل می‌شود، مجموعه‌های زیر را مانند نمونه روی محور نشان دهید:

image 72

با توجه به مجموعهٔ A چرا نقطهٔ ٢ روی محور توپر و نقطهٔ ٣ روی محور توخالی است؟
زیرا با توجه به نمایش نمادین این مجموعه، نقطۀ 2 عضو مجموعۀ A است ولی نقطۀ 3 عضو این مجموعه نیست.

image 73

کار در کلاس

1- مجموعه‌های زیر را روی محور نشان دهید و یا با توجه به محور، مجموعهٔ متناظر آن را بنویسید:

image 74

2- با توجه به سه مجموعه A و B و C در سؤال ١ عبارات درست را با علامت * مشخص کنید:

image 75

3- کدام یک از مجموعه‌های زیر با مجموعهٔ نقاط روی شکل زیر، برابر است؟

image 76

گزینهٔ (ج). روی محور مجموعۀ اعداد حقیقی بین 2- و 3 مشخص شده است. یعنی اعداد حقیقی بزرگ‌تر از 2- و کوچک‌تر از 3.

برچسب شده در: