در این نوشته با جواب صفحه 26 ریاضی هشتم همراه شما هشتمی ها هستیم.

جواب صفحه 26 ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحه 26 ریاضی هشتم

می‌خواهیم مشخص کنیم 47 اول است یا نه. مانند روش غربال، که در صفحهٔ قبل توضیح داده شد، فرض کنید عددهای 1 تا 47 نوشته شده‌اند.

آیا عدد 47 با مضرب‌های 2 خط می‌خورد؟ خیر با انجام دادن چه عملی می‌توانید به این سؤال پاسخ دهید؟ تقسیم

آیا عدد 47 با مضرب‌های 3 خط می‌خورد؟ خیر چرا؟ زیرا بر 3 بخش پذیر نیست.

آیا عدد 47 با مضرب‌های 5 خط می‌خورد؟ خیر چرا؟ زیرا بر 5 بخش پذیر نیست.

آیا لازم است بررسی کنیم که عدد 47 با مضرب‌های 7 خط می‌خورد یا نه؟ خیر چرا؟ زیرا اولین مضرب خط نخورده‌ی 7 عدد 49 است که بزرگتر از 47 است.

آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که عدد 47 را فقط بر عددهای اول تقسیم می‌کنیم؟ بله چرا؟

چرا تقسیم کردن را تا عدد اولی که مربع آن از 47 بزرگ‌تر شود ادامه می‌دهیم؟ توضیح دهید.

زیرا اولین مضرب عدد 7 که برای بار اول خط می‌خورد عدد 49 است که بزرگتر از 47 است.

جواب کار در کلاس صفحه 26 ریاضی هشتم

مانند نمونه، بررسی کنید که عددهای داده شده (97، 131 و 143) اول یا مرکب هستند.

جواب صفحه 26 ریاضی هشتم
جواب صفحه 26 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس تعیین عدد اول

برچسب شده در: