در این نوشته با جواب صفحه 27 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 27 ریاضی پنجم

image 207

کار در کلاس

مانند نمونه، جمع و تفریق‌های داده شده را انجام دهید. اگر حاصل یک کسر بزرگ تر از واحد بود، آن را به صورت عدد مخلوط بنویسید.

جواب صفحه 27 ریاضی پنجم

برچسب شده در: