جواب صفحه ۲۷ ریاضی یازدهم تجربی

در این نوشته با جواب صفحه ۲۷ ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۷ ریاضی یازدهم تجربی

۱- در شکل مقابل پاره‌خط AB و عمودمنصف آن مشخص شده‌اند. نقطه‌ای دلخواه مانند W روی عمودمنصف ABدر نظر بگیرید و نشان دهید W از دو سرِ AB به یک فاصله است.

image 286
image 287

۲- پاره‌خط ABو نقطهٔ W مانند شکل مقابل به گونه‌ای قرار دارند که W از دو سر AB به یک فاصله است (یعنی AW=BW) نشان دهید W روی عمودمنصف AB قرار دارد.

(راهنمایی: از W به A و B و به وسط AB وصل کنید و با استفاده از هم‌نهشتی مثلث‌ها نشان دهید W روی عمودمنصف AB قرار دارد.)

جواب صفحه 27 ریاضی یازدهم تجربی
جواب صفحه ۲۷ ریاضی یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۲۷ ریاضی یازدهم تجربی

۱) نقطهٔ Pدر صفحه مشخص شده است. چند خط می‌توانید رسم کنید که از نقطهٔ P نمایند؟

بی شمار خط از نقطه ی P می توان رسم کرد.

image 284

۲) دو نقطهٔ A و B در صفحه مشخص شده‌اند. چند خط متمایز می‌توانید رسم کنید که از هر دو نقطهٔ A و B عبور نمایند؟

image 285

یک خط می توان رسم کرد.

۳) به‌نظر شما برای اینکه یک خط مشخص شود حداقل چند نقطه از آن باید مشخص شده باشد؟

برای مشخص شدن یک خط کافی است دو نقطه از آن خط را داشته باشیم .

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه