در این نوشته با جواب صفحه 27 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 27 علوم سوم

ایستگاه فکر

تصویر صفحه‌ی اول درس، چرخه‌ی آب را در طبیعت نشان می‌دهد. آزمایشی را که انجام داده‌اید با چرخه‌ی آب در طبیعت مقایسه کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. 

۱- آب دریا: آب شور درون ظرف

۲- گرمای خورشید: حرارت شعله‌ی چراغ

۳- ابر: بخار آب درون ظرف

۴- هوای سرد بالای زمین: ظرف فلزی سرد

۵- برف و باران: قطرات آب جمع شده در زیر بشقاب

مقایسه

اگر در آزمایش صفحه‌ی قبل، مقداری نمک را در آب حل کنید، پیش‌بینی کنید که آیا مزه‌ی آب جمع‌آوری شده تغییری خواهد کرد؟ خیر. تغییر نخواهد کرد.

این آزمایش را انجام دهید و نتیجه را با پیش‌بینی خود مقایسه کنید. مزه‌ی آب به‌دست آمده شیرین است. چون مقدار نمک هر قدر هم بیش‌تر باشد، در ته ظرف باقی می‌ماند. نتیجه‌ی آزمایش هم نشان می‌دهد که پیش‌بینی ما درست بوده است.

مشاهده

کره‌ی جغرافیایی مدرسه را به کلاس بیاورید. همه جای آن را به دقّت ببینید. آب‌ها جای بیش‌تری را در روی زمین گرفته‌اند، یا خشکی‌ها؟

جواب صفحه 27 علوم سوم
جواب صفحه 27 علوم سوم

 قسمت بیش‌تر کره‌ی جغرافیایی آبی رنگ است که نشان‌دهند‌ه‌ی پوشش‌های آبی است. آب‌ها (بیش از سه چهارم سطح زمین را فرا گرفته‌اند.)

ایستگاه فکر

چرا آب دریاها برای آشامیدن، کشاورزی و شست و شو مناسب نیستند؟

چون آب آنها شور هستند.

برچسب شده در: