در این نوشته با جواب صفحه 27 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 27 علوم هشتم

فکر کنید

با مراجعه به شکل زیر به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید:
الف) جدول زیر را کامل کنید.

شماره ذرهتعداد الکترون‌هاتعداد پروتون‌هابار ذرهنام ذره
الف1011+یون سدیم
ب1817یون کلرید
جواب صفحه 27 علوم هشتم

ب) با توجه به اینکه ذّره‌های سازندهٔ نمک خوراکی (سدیم کلرید) یون‌های مثبت و منفی‌اند، یون را تعریف کنید.

تعریف اول: یون به اتمی گفته می‌شود که بار الکتریکی اضافه داشته باشند و این بار می‌تواند منفی یا مثبت باشد.

تعریف دوم: در واقع نابرابری تعداد کل الکترون‌ها با پروتون‌ها، در یک اتم را یون می گویند.

تعریف سوم : یون به هر ذره ای که الکترون گرفته باشد یا الکترون از دست داده باشد یون می گویند. 

پ) نشانه شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید.

یون سدیم :  Na+       یون کلرید : Cl

یون سدیم دارای 10 الکترون و یون کلرید دارای 18الکترون می باشد.

خود را بیازمایید

الف) شکل رو به رو، ساختار اتمی یک ذره را بر اساس مدل بور نشان می دهد. این ساختار به یک اتم خنثی، یون مثبت یا منفی تعلق دارد. چرا؟

جواب صفحه 27 علوم هشتم
جواب صفحه 27 علوم هشتم

این اتم دارای 8 پروتون و 10 الکترون می باشد. این ذره دارای بار الکتریکی منفی می باشد. این ذره یون اکسیژن دو بار منفی است.

ب) نشانه شیمیایی این ذره را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید (نشانه اتم این ذره را A در نظر بگیرید.)

عدد اتمی برابر 10 و عدد جرمی برابر 16 می باشد. عدد اتمی در گوشه پایین سمت چپ و عدد جرمی در گوشه بالا سمت چپ ذره نوشته می شود.

برچسب شده در: