در این نوشته با جواب صفحه 27 فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 27 فارسی نهم

خودارزیابی

1. نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟

ارتباط با خود، یعنی توجه به لباس، قد و قامت، لاغری یا چاقی، عواطف  و احساسات درونی. ارتباط

وابسته به نیاز درونی اوست تا نقد و نظر دیگران را درباره ی رفتار و کردار خود بداند.

2. ویژگی های مشترک آیینه و دوست را بیان کنید.

هر دو در کمال راستی و صداقت، عیب و حسن آدم را نشان می دهند و بازگو می کنند.

3. به نظر شما چه ارتباطی میان نثر و شعر درس وجود دارد؟

هر دو آدمی را به غنیمت دانستن دوران جوانی و نوجوانی و تلاش در کسب خوبی ها و فضایل دعوت می کنند.

گفت و گو

1. درباره مفهوم جمله »المومن مرآه المومن«و ارتباط آن با درس بحث و گفت و گو کنید.

مفهوم این حدیث « المومن مرآه المومن = مومن آینه ی مومن است.» این است که مومنان باید در

اصلاح رفتار و گفتار یکدیگر بکوشند و معایب و محاسن خواهران و برادران دینی خود را به آن ها

بگویند. در این درس هم دوستانی را که آدمی در دوره های مختلف زندگی از جمله جوانی و نوجوانی

پیدا می کند مثل آینه ای دانسته که می تواند موجب اصلاح بدی ها و کج رفتاری های انسان و تایید

و تحکیم خوبی ها و محاسن او باشد.

2. بیت زیر، کدام ضرب المَثَل را به یاد می آورد، درباره ارتباط این دو، توضیح دهید.

همی دانه و خوشه، خروار شد                   ز آغاز، هر خوشه خروار نیست

اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود.

هم ضرب المثل و هم بیت مربوطه، افزایش منطقی را یادآور می شوند و گسترش تدریجی با تلاش و

کوشش را متذکّر می شوند.

برچسب شده در: