جواب صفحه ۲۷ کتاب کار زبان نهم + ترجمه

در این نوشته با جواب صفحه ۲۷ کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۷ کتاب کار زبان نهم

۶) A) Find six words related to the lesson. (Travel)

۶. الف) کلمات مربوط به مضمون درس را در جدول زیر بیابید. (۶ کلمه)

land, airport, book, pack, ticket, passport.

آ) فرود آمدن، فرودگاه، رزرو کردن، فرستادن، بلیط، گذرنامه

B) Put the words in the correct columns.

ب) کلماتی را که یافته اید در ستون مناسب قرار دهید.

Verb: land, book, pack

Noun: airport, ticket, passport

فعل: فرود آمدن، رزرو کردن، فرستادن

اسم: فرودگاه، بلیط، گذرنامه

C) Write some sentences with the words found.

پ) با کلماتی که یافته اید، جمله بسازید.

۱. He is buying a ticket.

۱. او در حال خریدن بلیط است.

۲. They are going to the airport.

۲. آن ها در حال رفتن به فرودگاه هستند.

۳. The plane is taking off.

۳. هواپیما در حال بلند شدن است.

۴. The plane is landing.

۴. هواپیما در حال نشستن است.

۵. They are checking in hotel.

۵. آن ها در حال وارد شدن به هتل هستند.

۶. He is talking to the receptionist.

۶. او در حال صحبت کردن با مسئول پذیرش است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه