در این نوشته با جواب صفحه 28 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 28 ریاضی یازدهم تجربی

می‌خواهیم عمودمنصف پاره‌خط AB را رسم کنیم.

1- دهانهٔ پرگار را بیش از نصف طول ABباز کنید و یک بار به مرکز نقطهٔ A و بار دیگر به همان شعاع و به مرکز B کمان بزنید تا دو کمان یکدیگر را در نقاطی مانند P و Q قطع کنند.

2- آیا نقاط P و Q نقاطی متعلق به عمودمنصف AB هستند؟ چرا؟

بله فاصله ی این دو نقطه از دو سر پاره خط یکسان است (شعاع های دایره اند.) پس نتیجه می گریم که این نقاط روی عمود منصف AB قرار دارند.

3- آیا با داشتن نقاط Pو Q می‌توان عمودمنصف AB را مشخص کرد؟ چرا؟

بله اگر دو نقطه از خطی معلوم باشد می توان آن خط را مشخص کرد.

4- حال عمودمنصف AB را رسم کنید.

خط PO همان عمود منصف پاره خط AB است .

رسم خط عمود بر یک خط، از نقطه‌ای روی آن

خط d و نقطهٔ M روی آن مانند شکل مشخص شده‌اند. می‌خواهیم خطی رسم کنیم که از M بگذرد و بر خط dعمود باشد.

1- به کمک پرگار نقاطی مانند A و B بر خط d بیابید AM=MB باشد.

برای این منظور کافی است به مرکز M و شعاع دلخواه کمانی رسم کنیم طوری این کمان خط d را در دو نقطه قطع می کند. این دو نقطه را A و B می نامیم .

چون A و B روی دایره به مرکز M هستند پس M وسط آن ها است .

2- عمودمنصف پاره‌خط AB را رسم کنید.

با استفاده از روش رسم عمود منصف که قبلا توضیح داده شده است رسم می کنیم.

3- عمودمنصف پاره‌خط AB خطی است که بر خط d عمود است و از نقطهٔ M می گذرد .

رسم خط عمود بر یک خط، از نقطه‌ای غیر واقع بر آن

خط d و نقطهٔ P مانند شکل داده شده‌اند. می‌خواهیم خطی رسم کنیم که از نقطهٔ P بگذرد و بر خط d عمود باشد.

1- به کمک پرگار نقاطی مانند A و B را برخط d به‌گونه‌ای بیابید که از نقطهٔ P به یک فاصله باشند.

image 289
جواب صفحه 28 ریاضی یازدهم تجربی

برای این کار دایره ای به مرکز P و شعاع بیش از فاصله ی نقطه P از خط d رسم می کنیم تا خط رادر دونقطه ی A و B قطع کند .
واضح است که فاصلهP که مرکز دایره است از A و B به یک اندازه است

2- عمودمنصف پاره‌خط AB را رسم کنید.

عمود منصف AB را به روشی که قبلا توضیح داده شده رسم می کنیم.

3- آیا عمودمنصف پاره‌خط AB از نقطهٔ P می‌گذرد؟ چرا؟

بله زیرا هر نقطه که روی عمود منصف AB باشد از دو سر این پاره خط به یک فاصله است و بالعکس و چون فاصله ی نقطه ی P از دو نقطه ی A و B به یک فاصله است پس P نیز روی عمود منصف AB قرار دارد.

عمودمنصف پاره‌خط AB برخط d عمود است و از نقطهٔ p می گذرد.

رسم خط موازی با خط داده شده از نقطه‌ای غیر واقع بر آن

خط d و نقطهٔ P مانند شکل مقابل داده شده‌اند. می‌خواهیم خطی رسم کنیم که از نقطهٔ P بگذرد و با خط d موازی باشد.

1- خط d1 را به‌گونه‌ای رسم کنید که از نقطهٔ P بگذرد و بر خط d عمود باشد.

image 290
جواب صفحه 28 ریاضی یازدهم تجربی

به روش رسم خط عمود بری یک خط از نقطه ی خارج آن از نقطه ی P خط d را عمود بر خط d رسم می کنیم.

2- خط d2 را به‌گونه‌ای رسم کنید که از نقطهٔ P بگذرد و بر خط d1 عمود باشد.

image 291

به روش رسم خطی عمود بریک خط را نقطه ای روی خط 2 d را عمود برخط d1 رسم می کنیم .

3- خط d2 نسبت به خط d چه وضعیتی دارد؟ چرا؟ (خط d1 را مورب درنظر بگیرید)

خط 2d موازی خط d است . دو خط عمود بر یک خط باهم موازی هستند.

برخی خواص نیمساز و ترسیم آن

1- در شکل زیر نیم‌خط Ow نیمساز زاویهٔ vOu است. فرض کنید P یک نقطهٔ دلخواه روی Ow باشد. ثابت کنید فاصلهٔ نقطهٔ P از دو ضلع زاویهٔ vOuیکسان است. (یعنی اگر از نقطهٔ P عمودهایی بر Ov و Ou رسم کنیم، طول آنها باهم برابر است.)

جواب صفحه 28 ریاضی یازدهم تجربی
جواب صفحه 28 ریاضی یازدهم تجربی

2- در شکل زیر فاصلهٔ نقطهٔ P از دو ضلع زاویهٔ vOu یکسان است. نشان دهید که نقطهٔ P روی نیمساز زاویه قرار دارد.
(راهنمایی: پاره‌خط OP را و دو عمود از نقطهٔ P بر Ou و Ov رسم کنید و با استفاده از هم‌نهشتی مثلث‌ها نشان دهید OP همان نیمساز زاویهٔ uOv است.)

جواب صفحه 28 ریاضی یازدهم تجربی
جواب صفحه 28 ریاضی یازدهم تجربی

3- رسم نیمساز یک زاویه

الف) زاویهٔ uOv را درنظر بگیرید. به مرکز O و به شعاع دلخواه کمانی رسم کنید تا نیم‌خط‌های Ou و Ov را در نقاطی مانند P و Q قطع کند.

image 294
جواب صفحه 28 ریاضی یازدهم تجربی

– طول پاره‌خط‌های OP و OQ نسب به هم چگونه‌اند؟

با هم برابرند زیرا شعاع های دایره هستند.

ب) دهانهٔ پرگار را کمی بیش از نصف طول پاره‌خط PQ باز کنید و یک بار به مرکز P و بار دیگر به مرکز Q کمانی رسم کنید تا دو کمان مانند شکل یکدیگر را در نقطه‌ای مانند W قطع کنند. طول پاره‌خط‌های PW و QW نسبت به هم چگونه‌اند؟

باهم برابرند زیرا شعاع های دایره اند

پ) پاره‌خط‌های PO، WO و WQرا رسم کنید. دو مثلث OPW و OQW نسبت به هم چگونه‌اند؟ چرا؟

باهم همنهشت هستند به حالت ( ض ض ض )

– اندازهٔ زاویه‌های POW و QOW نسبت به هم چگونه‌اند؟ چرا؟

این دو زاویه بنا بر اجزای متناظر باهم برابر می شوند.