جواب صفحه ۲۸ کتاب کار زبان نهم + ترجمه

در این نوشته با جواب صفحه ۲۸ کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۸ کتاب کار زبان نهم

۷) Edit the following text. (four mistakes)

۷. یکی از دوستانتان که به آموزشگاه زبان می رود، متنی را دربارهٔ این تصویر نوشته و از شما خواسته که در اصلاح آن به او کمک کنید. (۴ غلط)

This is Mrs. Kress. She is {Paul wife} → {Paul’s wife}. She is {stand} → {standing} at a gift shop. The door {} → {of} the shop is not open. Mrs. Kress {} → {is} wearing a scarf and a  mantua. She wants to buy some gifts for her family.

این خانم کِرِس است. او همسر پائول می باشد. او در یک مغازه هدیه (هدیه فروشی) ایستاده است. درب مغازه بسته است. خانم کِرِس یک مانتو و روسری پوشیده اتس. او می خواهد برای خانواده اش تعدادی هدیه خریداری کند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه