در این نوشته با جواب صفحه 29 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 تفکر و سبک زندگی هشتم

جواب گفت و گو کنید صفحه 29 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- داستان فیلم چه بود؟ وقایع فیلم را به ترتیب وقوع با ذکر جزئیات بیان کنید.

داستان فیلم نشان تلاش و پشتکار یک ربات بود که رویای ترقی و پیشرفت داشت.

وقایع فیلم به این صورت است که :

ابتدا یک ربات آزاد را که در بالای سر او پرید و رفت. سپس ربات از حالت نشسته بلند شد. راه حلی به ذهن او آمد و به دیوار جعبه کوبید. جعبه یک بار افتاد اما مجددا به جای خود بازگشت اما ربات نا امید نشد و با کمی فکر کردن متوجه شد حالت دیوارها کشسانی می باشد.

ربات شروع به هل دادن دیوار کرد اما این بار دیوار ها جمع شدند اما باز هم نا امید نشد و کمی فکر کرد. این بار راه حل بهتری به ذهنش آمد و دست خود را در نقطه ای از دیوار شیشه ای قرار داد تا شکل آن را عوض کند. جعبه را به چند وجهی منتظم تبدیل کرد.

ربات شروع به راه رفتن کرد تا جعبه به کره تبدیل شد، همینطور ادامه داد تا اینکه کره شکافته شد و از جعبه و مشکلات رهایی پیدا کرد. او آنقدر تلاش کرد تلاش کرد تلاش کرد تا بلاخره به نتیجه رسید.

2- به نظر شما جعبه و ربات در این فیلم، نماد چیست؟

جعبه نماد مشکلات و سختی های مسیر موفقیت و پیروزی می باشد. ربات نماد انسان های با اراده و امیدوار می باشد.

3- به نظرتان چرا سازنده فیلم از حجم های هندسی برای نمایش موقعیت ربات (مکعب، چندوجهی منتظم، کره) استفاده کرده است؟

زیرا موانع و مشکلات مسیر موفقیت شکل های متفاوتی دارند و به مرور آسان می شوند. حجم های مهندسی استفاده شده در این فیلم نیز همین گونه است و به مرور از سختی های مکعب به سمت چند وجهی منظم تا کره که حرکت در آن خیلی ساده تر است، حرکت می کند.

4- ربات های نشسته و ربات های ایستاده نماد چه نوع انسان هایی هستند؟ چه تفاوتی با هم دارند؟ چرا این طور فکر می کنید؟

ربات های نشسته انسان های بی اراده و ربات های ایستاده انسان های با اراده اما بدون آگاهی هستند.

5- آیا فقط داشتن اراده برای ایجاد تغییر کافی است؟ دلیل شما برای این پاسخ چیست؟

خیر فقط داشتن اراده برای رسیدن به موفقیت کافی نیست بلکه باید عمل کرد و آگاهی و فهم مناسبی نیز داشت.

6- شخصیت اصلی فیلم به چه راه حلی رسید؟ چگونه به این راه حل رسید؟

با انداختن مکعب در مراحل بعدی به راه حل های جدیدی رسید. او در ابتدا در رویای تغییر به سمت آزادی و پرواز را داشت، سپس متوجه ربات آزادی شد که از بالای جعبه او پرید و رفت. امید در قلب او روشن شد که این کار شدنی است سپس اراده کرد.

7- همان طور که در آخر فیلم دیدید، تعدادی از ربات ها قبل از این ربات به پای دیوار رسیده بودند. ممکن است کسانی بسیار جلوتر از او باشند. فکر می کنید با عبور از این مانع ربات با چه مواجه خواهد شد؟

اندازه اراده و فهم افراد متفاوت است. افراد دیگر که اینجا نشسته اند تا این حد اراده و فهم را داشته اند و اینک او با رد شدن از این مانع ممکن است با مسائل بزرگتر مواجه شود.

جواب فعالیت تکمیلی در خانه صفحه 29 تفکر و سبک زندگی هشتم

مراحلی که ربات برای حل مسئله طی کرد، چه بود؟

1- رؤیای تغییر داشت

2- یک ربات آزاد را دید که از بالای سر ان پرید

3- از حالت خمیدگی بلند شد

4- راه حلی به ذهنش آمد

5- جعبه را هل داد

6- جعبه به حالت اولیه خود برگشت

7- حرف عقل خود را گوش داد و استقامت کرد

8- راه جدیدی به ذهنش آمد

9- متوجه شد جعبه حالت کشسانی دارد

10- شروع به هل دادن دیوار جعبه کرد، ولی دیوار جمع شد

11- نا امید نشد و به حرف عقلش گوش داد، راه جدیدی به ذهنش آمد

12- دست خود را در نقطه ای از دیوار شیشه ای قرار داد تا شکل آن را عوض کند

13- جعبه را به چند وجهی منتظم تبدیل کرد

14- شروع کرد به راه رفتن تا به کره تبدیل شد، با ادامه به راه رفتن کره شکافته شد

15- کمک کردن به دیگران برای رهایی از جعبه ها

16- تصمیم میگیرد از جعبه بیرون برود

17- در نهایت تصمیم خود را ازمایش میکند و رها می شود.