در این نوشته با جواب صفحه 29 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 دین و زندگی دهم

تدبر

با توجه به ترجمهٔ آیات زیر بگویید هر آیه به کدام یک از آثار دیگر بهره گیری انسان از عقل اشاره دارد؟

آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازی می گیرند؛ این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.    «سورۀ مائده، آیۀ 58»

و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.   «سورۀ ملک، آیۀ 10»

1) تشخیص خوب از بد و رهایی از اتش دوزخ

2) دوری از جهل و اتحاد و وحدت میان انسان ها

3) پرهیز از مسخره کردن اعمال دینی

مفهوم آیه

پیام آیه زیر را بنویسید.

الف) اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِما شاکَرًا و اِمّا کَفورّا

مفهوم: بهره مندی انسان از قدرت اختیار و تعقل

ب) وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلهَمَها فُجورِها و تَقواها

مفهوم: فهم و درک کار های خوب و کار های بددر ذات انسان ها قرار داده شده است.

ج) وَ لا اُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامَهِ

مفهوم: مهم بودن نفس ملامتگر که انسان هارا در مقابل گناه سرزنش می کند.